Sprawdź Promocje Kalkulator diety

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego OPTIMAL FIT,
prowadzonego przez Optimal Fit Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie 30-712, ul. Strycharska 21,
NIP 679 – 311- 64 – 03.

 

&1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie umowę, jaką składający zamówienie zawiera z Optimal Fit Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie 30-712, ul. Strycharska 21,
  NIP 679 – 311- 64 – 03, zwaną dalej Dostawcą.
 3. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego poprzez formularz – sklep dostępny na stronie optimalfit.pl, wraz z zapisami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą mailową Zamawiającemu jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu.
 4. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony, a także, że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające mu skorzystanie z usług Dostawcy.
 5. W przypadku istnienia przeciwwskazań do korzystania z oferty zawartej na stronie www.optimalfit.pl, Zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym Dostawcę drogą telefoniczną lub mailową.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania diety lub powstałe w wyniku stosowania jej pomimo przeciwwskazań, o których nie został poinformowany.
 7. W przypadku istnienia zdrowotnych przeciwwskazań do stosowania jakiejkolwiek diety znajdującej się w ofercie Dostawcy, przed złożeniem zamówienia Zamawiający proszony jest o skontaktowanie się z lekarzem.
 8. Podczas składania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do podania, zgodnie ze swoją wiedzą, informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach, alergiach i innych czynnikach, które mogą być przeciwwskazaniami do stosowania diety.

&2
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Możliwość zawierania Umów sprzedaży/nabycia Towarów w Sklepie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej zwaną: „Usługą”), przy czym Optimal Fit Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie 30-712, ul. Strycharska 21, NIP 679 – 311- 64 – 03 jest Usługodawcą, a Zamawiający Usługobiorcą usługi.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Dostawca umożliwia Zamawiającemu dokonanie rejestracji w Sklepie poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika (zwane dalej: „Konto”).
 4. Założenie Konta w Sklepie pozwala na szybką identyfikację Użytkownika i ogranicza znacznie czas dokonywania kolejnych zakupów. Dodatkowo, zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z ofert specjalnych i rabatów.
 5. Konto można założyć klikając w prawym górnym rogu strony głównej Sklepu, gdzie widnieje link „Załóż konto”. Aby założyć Konto należy wpisywać swoje dane zgodnie z wyświetlanymi poleceniami programu. Po założeniu Konta Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą założenie Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku zgubienia hasła, Użytkownik ma możliwość jego odzyskania w drodze procedury odzyskiwania hasła poprzez postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 7. Dostawca może pozbawić Użytkownika z prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

– podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,

– dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Dostawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet  lub godzące w dobre imię Dostawcy.

 1. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Dostawcy.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności :

Użytkownik zobowiązany jest do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Dostawcy,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego

użytku osobistego,

– korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne mogące uniemożliwić przeglądanie strony internetowej Sklepu oraz dokonywanie w nim zakupów.
 2. Dostawca nie odpowiada za wystąpienie jakichkolwiek błędów w skonfigurowaniu urządzenia Użytkownika lub niepodanie przez niego danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Usługi do czasu usunięcia usterki lub otrzymania wszystkich brakujących informacji od Użytkownika.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej http://www.optimalfit.pl. Dostawca dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.

 

&3
TOWAR I JEGO CENA

 

 1. Dostawca zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów nastronie internetowej Sklepu.
 2. Korzystanie z usług Dostawcy jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej dostępnego pod adresem:  https://optimalfit.pl/cennik/
 3. Zamawiający ma możliwość zamówienia jeden raz zestawu testowego w promocyjnej, niższej cenie. W przypadku powtórnego złożenia zamówienia na zestaw testowy przez tego samego Zamawiającego (w tym na ten sam adres dostawy), zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w promocyjnej cenie.
 4. Dostawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia (w tym zamówienia zestawu testowego), w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Zamawiającemu przysługuje wtedy zwrot całej kwoty za niedostarczone zestawy.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za usługę na koncie bankowym Dostawcy, najpóźniej do godz. 10.00 w dniu poprzedzającym dostawę.
 6. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (5%).
 7. Cena podana przy każdym Towarze oraz w cenniku na stronie optimalfit.pl/cennik jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach przyjętych do realizacji przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 9. Oferty promocyjne (w tym rabaty wynikające z posiadania kodów rabatowych lub kart podarunkowych) nie łączą się ze sobą chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego/karty podarunkowej w stosunku do konkretnego zamówienia chyba, że co innego wynika z treści kodu rabatowego/karty podarunkowej.
 10. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 11. Wszystkie czarne jednorazowe pojemniki Optimalfit, w których znajdują się posiłki, mogą być używane w kuchenkach mikrofalowych po zdjęciu z nich folii.
 12. Pojemniki przezroczyste nie nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych/piekarnikach.
 13. Do czasu spożycia posiłki powinny być przechowywane w temperaturze 2-8 °C .

&4
ZAMÓWIENIE

 

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez sklep internetowy na stronie optimalfit.pl, poprzez e-mail lub telefonicznie i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy. Zamawiający powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.
 3. Warunkiem pomyślnego złożenia zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu zamówienia oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu.
 4. Informacje zawarte w formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Dostawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji zamówienia Dostawca podejmie próbę kontaktu z Zamawiającym w celu ustalenia danych umożliwiających zrealizowanie zamówienia.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 6. Dostawca ma prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia bez podawania przyczyny.
 7. Umowa sprzedaży/nabycia towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.optimalfit.pl zostaje zawarta z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać warianty diety dostępne w sklepie elektronicznym na stronie optimalfit.pl.
 9. W przypadku zamówienia spoza oferty dostępnej na stronie internetowej Dostawcy (np. inny wariant diety, inna kaloryczność) Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną prezentację oferty wraz z dotyczącym jej cennikiem.
 10. Usługa dostawy zamówionych zestawów posiłków rozpocznie się w dniu wskazanym przez Zamawiającego w formularzu zamówienia dostępnego pod adresem optimalfit.pl pod warunkiem, że płatność za usługę zostanie zrealizowana do godz. 10.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień pierwszej dostawy wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku zaksięgowania płatności po godz. 10.00, pierwsza dostawa zamówionych posiłków nastąpi 2 dni robocze po zaksięgowaniu płatności.

&5
ZWROTY I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego, ma on możliwość anulowania zawartej umowy oraz zwrotu wpłaconej kwoty tytułem realizacji zamówienia. W takim wypadku anulowane też zostaną wszystkie udzielone wcześniej Zamawiającemu rabaty, a kwota zwrotu dokonana przez Dostawcę pomniejszona o ich wartość.
 2. Zwrot dokonywany jest na konto Zamawiającego, z którego została dokonana zapłata lub na inne wskazane przez niego konto. Zwrot realizowany jest w ciągu 7 dni roboczych od czasu potwierdzenia przez Dostawcę otrzymania wiadomości z żądaniem zwrotu. Dostawca potwierdza otrzymanie takiej wiadomości mailowo, w dniu jej otrzymania, w godzinach pracy biura, tj. 8.00 -16.00 w dni robocze.
 3. W trakcie realizacji zamówienia jest możliwa zmiana rodzaju diety, dni lub miejsca dostaw. Warunkiem dokonania modyfikacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest poinformowanie o wszelkich zmianach Dostawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:kontakt@optimalfit.pl najpóźniej do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień, którego dotyczy zmiana. W przypadku dokonywania zmian dotyczących dostaw na poniedziałek, warunkiem dokonania zmiany jest poinformowanie Dostawcy najpóźniej do godz. 16.00 w piątek. Zmiany zgłoszone po upływie wyżej określonych terminów nie zostaną zrealizowane.
 4. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 2, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie nadpłata, nie podlega ona zwrotowi, a zostaje przepisana na kolejny okres zamówienia.
 5. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 72 na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie niedopłata, Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na równowartość powstałej różnicy w kwocie zamówienia. Zamawiający jest zobligowany do uregulowania otrzymanej faktury w terminie wyznaczonym na fakturze. W przeciwnym razie Dostawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostaw zamówionych posiłków do czasu zaksięgowania należności.
 6. Dostawca dopuszcza możliwość wykorzystania kuponów rabatowych przy składaniu zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy. Zasady wykorzystania kuponów rabatowych każdorazowo określa Dostawca..

& 6
REKLAMACJE

 

 1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:  kontakt@optimalfit.pl.
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 12:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Dostawca poinformuje Zamawiającego o możliwości wymiany przedmiotu zamówienia bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia, bądź zwrotu środków pienięznych poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową. Zamawiający zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy w nienaruszonym stanie.
 5. W razie stwierdzenia przez Dostawcę , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Zamawiającemu będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub niezwrócenia przez Zamawiającego w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy , który dostarczył posiłek lub posiłki celem wymiany, Dostawcy należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Zamawiającemu posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

&7
DOSTAWY

 1. Na podstawie zamówienia Dostawca dostarcza określone w zamówieniu zestawy posiłków (zwane Produktem) pod adres wskazany w zamówieniu, w godzinach 2:00 – 9:00, do godziny wskazanej przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia do wskazanej przez Zamawiającego godziny, Dostawca skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia innej godziny.
 3. Na terenie określonym na stronie www.optimalfit.pl dostawy są bezpłatne.Bezpłatne dostawy obejmują w szczególności teren Krakowa,Wieliczki, Skawiny, Zabierzowa, Zielonek, Węgrzec, Niepołomic, Mogilan, Libertowa, Gaj, Wrząsowice.
 4. Dostawy są realizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres mailowy Dostawcy.
 5. Dostawa odbywa się poprzez zostawienie Produktu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Dostawa do rąk własnych możliwa jest jedynie po wcześniejszej konsultacji z Dostawcą.
 6. W przypadku dostawy polegającej na zostawieniu Produktu w wyznaczonym miejscu (np. wycieraczka, klatka schodowa, recepcja) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności za kradzież, zniszczenie) za Produkt od momentu pozostawienia go w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Pozostawienie Produktu w wyznaczonym miejscu odbywa się każdorazowo na odpowiedzialność Zamawiającego. Dostawca jako dowód zrealizowanego doręczenia dysponuje zdjęciem zestawu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wraz z oznaczeniem daty i godziny.
 7. Zamawiający ma prawo zawiesić dostawy na wskazany przez niego okres, po uprzednim poinformowaniu Dostawcy mailowo lub telefonicznie do godziny 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień zawieszenia dostawy. W przypadku zawieszeń dostaw na poniedziałek informacje przyjmowane są do godz. 16.00 w piątek.
 8. Dostawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu dostawy, gdy dotrzymanie ustalonego terminu jest niemożliwe, z przyczyn od niego niezależnych, np.: nagłej awarii samochodu, nagłych ciężkich warunków na drodze (wypadek, nagłe pogorszenie warunków atmosferycznych itp.).
 9. W przypadku niedostarczenia Produktu w danym dniu z winy Dostawcy, dostawa opłaconego Produktu odbędzie się w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie.
 10. W przypadku braku kontaktu z Zamawiającym podczas dostawy, gdy niemożliwe jest doręczenie według zlecenia oraz braku możliwości dostawy Produktu z winy Zamawiającego, Dostawca podejmie w ciągu 60 minut ponowną próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia nowego miejsca i czasu dostawy.
 11. Jeśli Zamawiający nie odebrał zestawu pod wskazanym przez niego adresem we wskazanym w formularzu zamówienia terminie oraz nie odpowiedział na próby kontaktu ze strony Dostawcy w celu ustalenia nowego terminu i/lub miejsca dostarczenia Produktu, Produkt uważa się za dostarczony i Zamawiającemu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 12. Dostawy w imieniu Dostawcy realizuje firma kurierska IGLOTRANS Transport Chłodniczy Krzysztof Cichoń, al. Artura Grottgera 26, 30-043 Kraków, NIP: 676232003, z którą Dostawca podpisał wszystkie potrzebne porozumienia, w tym porozumienie o zachowaniu poufności danych klientów. W szczególnych przypadkach dostawy mogą zostać zrealizowane bezpośrednio przez Dostawcę.

&8
PŁATNOŚCI

 

 1. Płatność za zamówienie dokonywana jest przelewem tradycyjnym na konto: 22 1750 0012 0000 0000 3069 7782 Raiffeisen Polbank lub poprzez „szybkie płatności elektroniczne” – e-przelewy.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e- przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
 3. Dokonanie płatności jest ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz warunkiem jego realizacji.
 4. Aby zamówienie zostało zrealizowane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu złożenia zamówienia płatność musi zostać zrealizowana do godz. 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym realizację zamówienia.